Chroniąc swoją markę, przedsiębiorcy wpadają na coraz to nowe pomysły. Czy rejestracja smaku jako znaku towarowego może im pomóc w prowadzeniu biznesu?

 

 Podział znaków towarowych

Znaki towarowe możemy podzielić na kilka grup. Najczęściej rejestrowane są znaki słowne, graficzne i słowno-graficzne. Znacznie rzadziej podejmowane są próby uzyskania ochrony na inne znaki w tym znaki smakowe. Dlaczego?

Mimo, że nie ma ograniczeń co do formy, w jakiej musi występować znak towarowy, największą trudność, stanowi przymus posiadania przez niego odróżniającego charakteru oraz przedstawienia go w sposób graficzny.

Znak smakowy spełnia przymus odbierania go za pomocą zmysłu, jednak występuje problem związany z wymogiem przedstawienia go w formie graficznej.

 

Smak pomarańczy jako znak towarowy

Czy sam zapis ,,smak pomarańczy’’ jest wystarczający? Taka próba została podjęta, jednak Urząd Patentowy odmówił udzielenia takiej ochrony. EUIPO w swojej decyzji wskazał na brak spełnienia przesłanki graficznego przedstawienia znaku.

 

Wymóg graficznego przedstawienia znaku

W jaki sposób spełnić przesłanki graficznej przedstawialności znaku smakowego? Kolejną próbę rejestracji znaku smakowego podjęto na ,,smak sztucznego smaku truskawki”. W tym przypadku urząd stwierdził spełnienie kryterium graficznego przedstawienia, ale… znak nie mógł zostać zarejstrowany.

Dlaczego się tak stało? Urząd odmówił udzielenia ochrony ze względu na brak charakteru odróżniającego znaku dla leków. Swoją decyzję opierał o to, iż że każdy producent preparatów farmaceutycznych może dodawać smak sztucznych truskawek do swoich produktów w celu ukrycia nieprzyjemnego smaku, dlatego przyznanie wyłącznego prawa na używania takiego „znaku” nadmiernie zakłóciłoby swobodę konkurencji na rynku.

 

Czy znak smakowy może zostać zarejestrowany?

Po zmianie przepisów z dnia 1 października 2017r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (EUTM), trudno odpowiedzieć na pytanie czy smak może być znakiem towarowym. Dokonując analizy decyzji EUIPO wynika, iż znaki smakowe nie spełniają wymogu graficznego przedstawienia. Sam słowny zapis nie jest wystarczającym określeniem, które pozwala na indywidualne stwierdzenie odróżniających cech znaku. Oznacza to, że nie może on też spełnić przesłanki wskazującej na zdolność odróżniającą nim towary i usługi. W związku z tym rejestracja znaku smakowego jest bardzo trudna, a obecnie żaden znak nie otrzymał ochrony w takiej formie.

Brand Legal

Brand Legal

Rejestracja znaków towarowych na Polskę i Europę. Kompleksowa ochrona marki.

Leave a Reply