Co to jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.

Czy znak towarowy musi być zarejestrowany?

Samo zgłoszenie znaku nie jest równoznaczne z prawem do znaku towarowego i nie uprawnia do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dopiero po zakończeniu procedury rejestrowej znak towarowy staje się naszą własnością.

Ile wynosi opłata od wniosku złożonego do UPRP o udzielenie ochrony na znak towarowy ?

Wysokość opłat uzależniona jest od ilości klas, w których zgłaszamy nasz znak towarowy oraz od formy w jakiej składamy wniosek.

Przy wybraniu formy elektronicznej koszty kształtuje się następująco:

– 400 zł za złożenie wniosku z jedną klasą

– 120 zł od każdej kolejnej klasy

Następnie po uzyskaniu ochrony

– 400 zł od każdej klasy

-90 zł za publikacje informacji o udzieleniu prawa ochronnego

Przy wyborze formy tradycyjnej (papierowej) koszty kształtują się następująco:

– 450 zł za złożenie wniosku z jedną klasą

– 120 zł od każdej kolejnej klasy

Następnie po uzyskaniu ochrony:

– 400 zł od każdej klasy

– 90 zł za publikację informacji o udzieleniu prawa ochronnego

Barwa jako znak towarowy?

Zgodnie  art. 120.1. ustawy prawo własności przemysłowej Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że kolor może być znakiem towarowy jeżeli posiada tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Znak musi nadawać się do odróżniania przez konsumentów na rynku, w wyniku uzyskania popularności i bezpośredniego kojarzenia konkretnej barwy z określoną marką.

Gdzie sprawdzić znak towarowy?

Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe widnieją w odpowiednich rejestrach.

 • Baza znaków krajowych: https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20proste.aspx
 • Baza znaków unijnych obowiązujących w Unii Europejskiej https://euipo.europa.eu/eSearch/
 • Bazy znaków międzynarodowych
 • eSearch plus – wyszukiwanie proste – wspólnotowe znaki towarowe – EUIPO;
 • TMclass – narzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu towarów i usług;
 • ROMARIN – międzynarodowe znaki towarowe – bazy danych WIPO – wszystkie rejestracje znaków pod rządami Porozumienia Madryckiego i Protokołu;
 • Madrid System Goods & Services Manager – narzędzie do zestawiania wykazu towarów i usług dołączanego do międzynarodowego zgłoszenia w systemie madryckim rejestracji znaków towarowych;
 • Global Brand Database – narzędzie integrujące wyszukiwanie znaków towarowych pod rządami: Porozumienia Madryckiego, artykułu 6ter Konwencji Paryskiej oraz Traktatu Lizbońskiego (Nazwy pochodzenia).

Gdzie zarejestrować znak towarowy?

Miejsce złożenia wniosku zależy od terytorialnego zasięgu ochrony naszego znaku towarowego.

 • Jeżeli chcesz zarejestrować znak towarowy na terenie Polski, złóż wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej ( Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, Skr. poczt. 203).
 • Podanie o udzielenie ochrony na znak towarowy na terenie Unii Europejskiej należy złożyć do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO (Avenida de Europa 4, E-03008 Alicante, Hiszpania).
 • Wniosek o rejestracje znaku towarowego na terenie poszczególnych państw w procedurze międzynarodowej należy złożyć do Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO (World Intellectual Property Organization 34, chemin des Colombettes CH-1211 Geneva 20, Switzerland).

Hasło reklamowe jako znak towarowy?

Hasło reklamowe/Slogan reklamowy można zarejestrować jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Uzyskanie ochrony na taki znak jest trudniejsze ze względu na to, iż musi posiadać  więcej niż jeden wyraz oraz indywidualny charakter.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy.

Ochrona na znak towarowy udzielana jest na okres 10 lat i liczona jest od dnia złożenia wniosku. Okres ten można odpłatnie przedłużyć o kolejne 10 lat.

Jak złożyć wniosek do UPRP?

Wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Należy pamiętać, iż korzystanie z pomocy specjalisty wiąże się z przymusem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.